ONS LANDOED

De Friese tak van familie Van Lynden begon in 1778 toen Reinhard baron van Lynden in het huwelijksbootje stapte met Ypkje Hillegonda van Boelens. Door zijn huwelijk kwam hij in het bezit van vele landerijen en prachtige gebouwen in de regio van Beetsterzwaag. Frans, de zoon van Reinhard en Ypkje, liet in 1821 huis Lyndenstein bouwen. Hun tweede zoon, Reinhard, trouwde met Maria Catharina baronesse van Pallandt en samen kregen zij een dochter, freule Cornelia.

Deze landerijen en prachtige gebouwen zijn nu het landgoed van de Cornelia-Stichting. Dit landgoed is erg bijzonder, aangezien dit in en nabij het Natura 2000 gebied Van Oordt’s Mersken ligt. Enkele terreinen zijn botanisch zeer waardevol (de blauwgraslanden) en dienen extra goed beschermd te worden.

NATURA 2000

Natura 2000 is de overkoepelende naam van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden leven bijzondere flora en fauna. Hun natuurlijke leefomgeving moet zo goed mogelijk worden beschermd om de biodiversiteit te behouden. Het gebied Van Oordt’s Mersken kent diverse typen grasland en moerassen, zoals blauwgraslanden en Dotterbloemhooilanden.

HUIZE LYNDENSTEIN

Huize Lyndenstein werd ter nagedachtenis aan freule Cornelia ondergebracht in de Cornelia-Stichting. Vanaf 1915 werd het monumentale pand gebruikt als kinderziekenhuis, waar zieke of behoeftige kinderen kosteloos werden opgenomen. In 1958 werd het kinderziekenhuis een revalidatiecentrum voor kinderen. Huize Lyndenstein kreeg in 1960 een nieuw centrum voor verschillende leeftijdsgroepen. Een aantal jaar later hebben wij als stichting alle zorgtaken overgedragen aan Revalidatie Friesland. Huize Lyndenstein wordt tegenwoordig gebruikt als kantoorpand.