FINANCIËN

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2022

Cornelia-Stichting 2022Euro (afgerond)
Baten 
Inkomsten onroerende zaken1.392.000
Inkomsten uit nalatenschappen228.000
Inkomsten uit effecten*-1.224.000
Rente0.000
Totaal 396.000
  
Lasten 
Kosten onroerend goed572.000
Donaties en structurele verplichtingen727.000
Effectenbeheer en algemene kosten149.000
Totaal1.448.000
  
Saldo-1.052.000

* Dit is inclusief een gerealiseerd negatief koersresultaat van €1.435.000.

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt: Friesland (22%), Rest van Nederland (72%), Buitenland (6%).

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.