Financien

 

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2017 

 

Cornelia-Stichting 2017 Euro (afgerond)
Baten  
Inkomsten onroerende zaken     853.000
Inkomsten uit effecten    712.000
Rente              20.000
Totaal 1.585.000
   
Lasten  
Kosten onroerend goed    412.000
Donaties en structurele verplichtingen     714.000
Effectenbeheer en algemene kosten       95.000
Totaal 1.221.000
   
Saldo voor ongerealiseerde koersresultaten      364.000 

 

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt:

Friesland (32 %), Rest van Nederland (63%), Buitenland (5%).

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.