Financien

 

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2018 

 

Cornelia-Stichting 2018 Euro (afgerond)
Baten  
Inkomsten onroerende zaken    1.001.000
Inkomsten uit effecten    -588.00
Rente              7.000
Totaal 420.000
   
Lasten  
Kosten onroerend goed    517.000
Donaties en structurele verplichtingen     450.000
Effectenbeheer en algemene kosten       125.000
Totaal 1.092.000
   
Saldo voor ongerealiseerde koersresultaten      -672.000 

 

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt:

Friesland (23 %), Rest van Nederland (70%), Buitenland (7%).

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.