Financien

 

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 

 

Cornelia-Stichting 2015 Euro (afgerond)
Baten  
Inkomsten onroerende zaken     898.000
Inkomsten uit effecten     392.000
Rente              26.000
Totaal 1.316.000
   
Lasten  
Kosten onroerend goed    380.000
Donaties en structurele verplichtingen     976.000
Vrijval reservering kosten jubileum   -/-     52.000
Effectenbeheer en algemene kosten       71.000
Totaal 1.375.000
   
Saldo voor ongerealiseerde koersresultaten     -/-    59.000 

 

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt:

Friesland (38 %), Rest van Nederland (53%), Buitenland (9%).

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.