Financien

 

Verkorte staat van baten en lasten over het boekjaar 2019 

 

Cornelia-Stichting 2019 Euro (afgerond)
Baten  
Inkomsten onroerende zaken    889.000
Inkomsten uit effecten  1.427.000
Rente              4.000
Totaal 2.320.000
   
Lasten  
Kosten onroerend goed    447.000
Donaties en structurele verplichtingen     630.000
Effectenbeheer en algemene kosten       190.000
Totaal 1.267.000
   
Saldo voor ongerealiseerde koersresultaten     1.053.000 

 

De geografische verdeling van de schenkingen (aantallen aanvragen) was als volgt:

Friesland (33 %), Rest van Nederland (56%), Buitenland (11%).

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, doch slechts een onkostenvergoeding welke hoofdzakelijk bestaat uit reiskosten.